Trwa ładowanie...

Notowania

ATCCARGO: strona spółki
30.06.2020, 16:36

ATA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATC Cargo S.A w dniu 30 czerwca 2020 roku

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATC Cargo S.A w dniu 30 czerwca 2020 roku
Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. z siedzibą w Gdyni przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2020 roku (dalej: ZWZ), z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów: 1) Akcjonariusz: Artur Jadeszko Liczba akcji biorących udział w ZWZ – 1.250.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ – 2.500.000 głosów Udział w ogólnej liczbie głosów – 25,96 % Udział w liczbie głosów na ZWZ – 37,5 % 2) Akcjonariusz: Wiktor Bąk Liczba akcji biorących udział w ZWZ – 1.250.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ – 2.500.000 głosów Udział w ogólnej liczbie głosów – 25,96 % Udział w liczbie głosów na ZWZ – 37,5 % 3) Akcjonariusz: Marcin Karczewski Liczba akcji biorących udział w ZWZ – 500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ – 1.000.000 głosów Udział w ogólnej liczbie głosów – 10,38 % Udział w liczbie głosów na ZWZ –15 % 4) Akcjonariusz: Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. Liczba akcji biorących udział w ZWZ – 670.000 akcji na okaziciela Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ – 670.000 głosów Udział w ogólnej liczbie głosów – 6,96 % Udział w liczbie głosów na ZWZ – 10 % Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Osoby reprezentujące Spółkę: · Artur Jadeszko - Prezes Zarządu · Wiktor Bąk - Wiceprezes Zarządu

Inne komunikaty