Trwa ładowanie...
bEhJtzpN

Notowania

AIN Zwiększenie udziału powyżej 20% w ogólnej liczbie głosów

Zarząd ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 30 czerwca 2020 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Sławomira Jarosza, działającego w imieniu własnym oraz żony Beaty Jarosz, sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5), ust. 3 i ust. 4 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmianie dotychczas posiadanego udziału poprzez przekroczenie progu 20% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Poniżej Zarząd przekazuje pełną treść zawiadomienia: „Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5), ust. 3 i ust. 4 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym zawiadamiam – działając w imieniu własnym oraz w imieniu żony Beaty Jarosz - o zmianie dotychczas posiadanego udziału poprzez przekroczenie progu 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej: "Spółka"). 1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie: Zmiana dotychczas posiadanego udziału spowodowana została zakupem przez Sławomira Jarosza 90.000 akcji Spółki w dniu 25 czerwca 2020 r., w drodze przeksięgowania akcji w wyniku zawartej uprzednio umowy cywilnoprawnej. 2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Przed transakcją Sławomir Jarosz i Beata Jarosz posiadali łącznie 1.512.950 akcji stanowiących 18,91% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 1.512.950 głosów, co stanowiło 18,91% ogólnej liczby głosów. 3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Aktualnie Sławomir Jarosz i Beata Jarosz posiadają łącznie 1.616.995 akcji stanowiących 20,21% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 1.616.995 głosów, co stanowi 20,21% ogólnej liczby głosów. 4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: Nie dotyczy. 5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej: Nie dotyczy – umowy nie zostały zawarte. 6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji: Nie dotyczy. 7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych: Nie dotyczy. 8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 1.616.995 głosów, co stanowi 20,21% ogólnej liczby głosów.”

Inne komunikaty

bEhJtzqv