Trwa ładowanie...

Notowania

CCE Treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy w dniu 30 czerwca 2020 roku

Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerm 0000079667 na postawie par.19 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członokowskim informuje, że w dniu 30 czerwca 2020 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. , na którym podjęto uchwały o treści podanej w załączniku do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty