Trwa ładowanie...

Notowania

TRR Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA

Zarząd Termo-Rex Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Jaworznie (43-600), przy ul. Wojska Polskiego 2-i, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000400094, numer NIP: 6322006690, numer REGON: 24261959, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 27 lipca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki, w Jaworznie, przy ul. Wojska Polskiego 2-i, z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 4.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. 5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2019. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2019. 8.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019. 9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia polityki wynagrodzeń. 12.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Termo-Rex SA przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2014 poz. 133).

Załączniki

Inne komunikaty