Trwa ładowanie...

Notowania

PBF Korekta tematu raportu bieżącego nr 27/2020/07

Zarząd PBS Finanse SA („Spółka”, "Emitent") , w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2020/07 dokonuje niniejszym korekty oczywistej omyłki pisarskiej dotyczącej podania w temacie raportu organu, w którym nastąpiły zmiany. Było: „zmiany w składzie zarządu” winno być „zmiany w składzie Rady Nadzorczej”.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty