Trwa ładowanie...

Notowania

INPRO: strona spółki
3.07.2020, 11:22

INP Informacja nt. liczby zawartych umów przedwstępnych sprzedaży lokali w II kwartale 2020 roku.

Zarząd INPRO SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) w związku z otrzymaniem w dniu 3 lipca 2020 r. wstępnych wewnętrznych raportów sprzedażowych informuje, iż w II kwartale 2020 roku Grupa Kapitałowa INPRO zrealizowała przedsprzedaż (w rozumieniu zawartych umów przedwstępnych sprzedaży netto tj. po uwzględnieniu rezygnacji z: umów rezerwacyjnych, przedwstępnych umów sprzedaży dotyczących zakończonych inwestycji, umów z innymi podmiotami niż klienci będący osobami fizycznymi oraz umów dotyczących lokali usługowych/ użytkowych, a także wydanych klientom dokumentów o informacji o warunkach zawarcia umów deweloperskich pozwalających klientom wystąpić z wnioskiem o pozyskanie środków na finasowanie umowy deweloperskiej) na poziomie 91 umów. Dla porównania w II kwartale 2019 r. Grupa sprzedała łącznie 178 lokali.
Podsumowując pierwsze półrocze 2020 roku sprzedaż netto wyniosła 281 umów, co stanowi 23 % spadku w porównaniu do pierwszego półrocza ubiegłego roku. Jednocześnie Zarząd INPRO S.A. informuje, iż w II kwartale 2020 roku Grupa przekazała łącznie 106 lokali, w porównaniu do 121 sztuk w II kwartale roku ubiegłego. Spółka na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z utrzymującymi się skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 i wpływem pandemii na jej działalność. Choć Grupa posiada aktualnie znaczny bank gruntów z gotowymi pozwoleniami na budowę, z uwagi na stan pandemii SARS-CoV-2 decyzje o wprowadzeniu kolejnych projektów uzależnione będą od sytuacji gospodarczej i możliwości popytowych potencjalnych nabywców. W pierwszych tygodniach po wprowadzeniu stanu pandemii zauważalny był spadek ilości transakcji sprzedaży na rynku deweloperskim oraz zwiększona liczba rezygnacji z zakupu lokalu. Z uwagi na złożoność sytuacji trudno jest rzetelnie ocenić wpływ pandemii na działalność Grupy w perspektywie długoterminowej. Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR)

Inne komunikaty