Trwa ładowanie...
bDArEELF

Notowania

PHN: strona spółki
9.07.2020, 17:30

PHN Nabycie udziałów w spółkach realizujących inwestycję logistyczną w Parzniewie

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka” lub „Emitent") informuje, że w dniu 9 lipca 2020 r. Spółka zawarła umowę sprzedaży udziałów z PARZNIEW PARTNERS B.V. z siedzibą w Amsterdamie (dalej „Sprzedający”), na podstawie której nabyła:
1. 60 udziałów w kapitale zakładowym Parzniew Logistics Center 1 Sp. z o. o., spółki prawa polskiego z siedzibą w Warszawie (adres: Aleja Jana Pawła II 12/V/18, 00-124 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000538635 („Spółka 1”), o nominalnej wartości 50 PLN każdy, o całkowitej wartości nominalnej 3.000 PLN, stanowiących 50% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki („Udziały 1”) oraz 2. 50 udziałów w kapitale zakładowym Parzniew Logistics Center Infrastructure Sp. z o. o., spółki prawa polskiego z siedzibą w Warszawie (adres: Aleja Jana Pawła II 12/V/17, 00-124 Warszawa) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000538540 („Spółka 2”), o nominalnej wartości 50 PLN każdy, o całkowitej wartości nominalnej 2.500 PLN, stanowiących 50% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki („Udziały 2”). Dotychczas Emitent posiadał po 50% udziałów w Spółce 1 i Spółce 2. Po dokonaniu przedmiotowej transakcji Emitent posiada 100% udziałów w Spółce 1 i Spółce 2. Łączna cena za Udziały 1 i za Udziały 2 wynosi 5,7 mln EUR, co na dzień 9 lipca 2020 r. według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego stanowi równowartość kwoty 25,6 mln PLN. Pomiędzy Emitentem a osobami zarządzającymi i nadzorującymi Sprzedającego nie istnieją żadne powiązania. Do dnia zawarcia umowy sprzedaży Emitent, spółka zależna Emitenta - PHN SPV 8 Sp. z o.o. oraz Sprzedający prowadzili poprzez Spółkę 1 i Spółkę 2 wspólną inwestycję logistyczną w Parzniewie koło Warszawy na podstawie umowy joint venture. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Inne komunikaty

bDArEEMn