Trwa ładowanie...

Notowania

KETY: strona spółki
14.07.2020, 16:11

KTY Uchwała zarządu w sprawie akceptacji warunków i podpisania aneksu do umowy przedstawionych przez bank PKO BP S.A.

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje, że w dniu 14 lipca 2020 r. podjął uchwałę w sprawie akceptacji przedstawionych przez bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (dalej: Kredytodawca) warunków kredytowania i podpisania przez Emitenta wraz ze spółkami zależnymi Alupol Packaging S.A., Aluprof S.A., Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o., Romb S.A. (dalej: Kredytobiorcy) aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym i rachunkach walutowych na mocy którego:
1)podwyższona zostanie kwota łącznego limitu zadłużenia o 50 mln zł do 130 mln zł, 2)wydłużony zostanie okres obowiązywania umowy oraz okres wykorzystania i spłaty kredytu do lipca 2022 r. Kwota kredytu stanowi wspólny limit kredytowy Kredytobiorców, który przeznaczony jest na finansowanie ich bieżącej działalności i stanowi element procesu związanego z refinansowaniem zadłużenia Grupy Kapitałowej Emitenta. Zgodnie z zapisami umowy spółki są solidarnie odpowiedzialne za zadłużenie z tytułu wyżej wymienionej umowy. Zabezpieczeniem kredytu są weksle własne in blanco kredytobiorców wraz z deklaracją wekslową.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-09-24
KTY Szacunkowe, skonsolidowane wyniki finansowe za 3 kwartał 2020 r. oraz informacje dotyczące wpływu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność operacyjną w tym okresie
420,00
0,00
2020-09-11
KTY Wydanie akcji serii H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz aktualizacja informacji o liczbie akcji objętych uchwaloną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie dywidendą - korekta
475,00
+0,21
2020-09-10
KTY Wydanie akcji serii H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz aktualizacja informacji o liczbie akcji objętych uchwaloną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie dywidendą
479,00
+0,42
2020-09-08
KTY Komunikat KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii H
494,00
-2,02
2020-09-08
KTY Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii H
494,00
0,00
2020-08-31
KTY Warunkowa rejestracja akcji serii H w KDPW
485,00
0,00
2020-08-24
KTY Aktualizacja prognozy wyników finansowych i operacyjnych na 2020 r.
480,50
+0,31
2020-08-20
KTY Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Kęty S.A.
479,50
0,00
2020-08-20
KTY Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz wybór członków Komitetu Audytu oraz Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A.
479,50
0,00
2020-08-20
KTY Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A. w sprawie wypłaty dywidendy
479,50
0,00