Trwa ładowanie...

Notowania

KETY: strona spółki
15.07.2020, 14:53

KTY Wniosek Zarządu Grupy Kęty S.A. w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2019 roku i wypłaty dywidendy oraz ocena tego wniosku przez Radę Nadzorczą

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że w dniu 15 lipca 2020 r. podjął uchwałę, w której postanowił zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:
a)podzielenie zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2019 roku w wysokości 205.026.782,37 zł (słownie: dwieście pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote 37/100) w następujący sposób: - kwotę 205.005.839,37 zł (słownie: dwieście pięć milionów pięć tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych 37/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, - kwotę 20.943,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy złote 00/100) przeznaczyć na pokrycie straty aktuarialnej w roku 2019, związanej z aktualizacją rezerw na świadczenia pracownicze, b)użycie kapitału zapasowego Spółki poprzez przeznaczenie kwoty 89.833.053,44 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące pięćdziesiąt trzy złote 44/100), stanowiącej część środków przekazanych na ten kapitał z zysków Spółki z lat ubiegłych, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki; c)wypłacenie akcjonariuszom dywidendy w wysokości 294.838.892,81 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt cztery miliony osiemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote 81/100), tj. 30,73 zł na akcję, licząc według liczby akcji (9.594.497) Spółki na dzień podjęcia niniejszej uchwały. Wysokość rekomendowanej dywidendy odzwierciedla aktualną i przewidywaną sytuację finansową Spółki i jest zgodna z polityką Spółki w tym zakresie, która zakłada wskaźnik wypłaty dywidendy na poziomie od 60% do 100% skonsolidowanego zysku netto. Rekomendacja Zarządu Emitenta została skierowana do Rady Nadzorczej Spółki, która w dniu 15 lipca 2020 r. działając na podstawie art. 382 §3 ksh pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2019 roku i wypłaty dywidendy. Ponadto we wniosku Zarządu Grupy Kęty S.A. w sprawie podziału zysku za 2019 r. jako dzień dywidendy Zarząd Emitenta rekomenduje dzień 21 września 2020 roku, natomiast jako termin wypłat dywidendy proponuje się: • dzień 6 października 2020 roku – kwota w wysokości 97.288.199,58 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 58/100), tj. 10,14 zł na akcję (słownie: dziesięć złotych 14/100), • dzień 4 listopada 2020 roku – kwota w wysokości 197.550.693,23 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote 23/100), tj. 20,59 zł na akcję (słownie: dwadzieścia złotych 59/100), Rekomendując Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w dwóch transzach we wskazanych terminach, Zarząd Spółki uwzględnił możliwe zwiększone zapotrzebowanie na płynność finansową na przełomie trzeciego i czwartego kwartału obecnego roku, wynikającą z obecnych szacunków wewnętrznych. Ostateczna decyzja dotycząca podziału zysku za rok obrotowy 2019 i wypłaty dywidendy podjęta zostanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-09-11
KTY Wydanie akcji serii H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz aktualizacja informacji o liczbie akcji objętych uchwaloną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie dywidendą - korekta
475,00
+0,21
2020-09-10
KTY Wydanie akcji serii H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz aktualizacja informacji o liczbie akcji objętych uchwaloną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie dywidendą
479,00
+0,42
2020-09-08
KTY Komunikat KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii H
494,00
-2,02
2020-09-08
KTY Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii H
494,00
0,00
2020-08-31
KTY Warunkowa rejestracja akcji serii H w KDPW
485,00
0,00
2020-08-24
KTY Aktualizacja prognozy wyników finansowych i operacyjnych na 2020 r.
480,50
+0,31
2020-08-20
KTY Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Kęty S.A.
479,50
0,00
2020-08-20
KTY Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz wybór członków Komitetu Audytu oraz Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A.
479,50
0,00
2020-08-20
KTY Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A. w sprawie wypłaty dywidendy
479,50
0,00
2020-08-20
KTY Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A. oraz treść projektów uchwał, poddanych pod głosowanie, a które nie zostały podjęte
479,50
0,00