Trwa ładowanie...

Notowania

CLC Podpisanie umowy współpracy z HUFFINGTON INVEST GROUP OÜ w zakresie rozwijania projektów instalacji fotowoltaicznych o mocy 472,6 megawatów

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus) informuje, iż w dniu 16 lipca 2020 r. podpisał ze spółką prawa estońskiego pod firmą HUFFINGTON INVEST GROUP OÜ (dalej: Partner) umowę, dotyczącą współpracy w zakresie rozwijania projektów instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy (na dzień zawarcia) 472,6 megawatów (dalej: Umowa).
Na podstawie Umowy, Columbus ma swobodne prawo do oceny projektów przygotowywanych do realizacji przez Partnera i decydowania o ich nabyciu lub odmowie nabycia (każdy projekt realizowany będzie w ramach spółki celowej). Jednocześnie Columbus na podstawie Umowy nabywa prawo do wyłączności nabycia poszczególnych projektów (spółek celowych) realizowanych przez Partnera, lub które będą realizowane przez Partnera, w okresie wskazanym w Umowie (dalej: Okres Wyłączności). W przypadku, gdy w Okresie Wyłączności Partner rozporządzi którymkolwiek projektem wymienionym bezpośrednio w Umowie, także pośrednio poprzez sprzedaż udziałów w spółce celowej realizującej taki projekt, Partner zobowiązany będzie zapłacić na rzecz Columbus karę umowną w wysokości 50.000,00 EURO. Zgodnie z Umową, Partner zobowiązany jest na własny koszt dokładać wszelkich starań i wykonywać wszystkie czynności niezbędne do realizacji danego projektu, aż do momentu uzyskania przez spółkę celową, w której dany projekt będzie realizowany pozwolenia na budowę. W przypadku zgłoszenia chęci nabycia danego projektu (spółki celowej) Columbus udzieli tej spółce celowej pożyczki (w kwocie wymaganej do opłacenia zaliczki na opłatę przyłączeniową ustaloną dla danego projektu, która to kwota zostanie bezpośrednio zapłacona na rachunek operatora systemu dystrybucyjnego), która zostanie zabezpieczona zastawem rejestrowym na 50% udziałach tej spółki, a Partner zapewni, że Columbus otrzyma ofertę lub oferty sprzedaży 100% udziałów tej spółki celowej. Deweloper jest zobowiązany w terminie 10 dni roboczych od daty uzyskania przez daną spółkę celową ostatecznej i prawomocnej decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę danego projektu, powiadomić Columbus, który ma 30 dni na przyjęcie oferty lub ofert sprzedaży 100% udziałów w danej spółce celowej. Zarząd wskazuje, iż obecnie projekty instalacji fotowoltaicznych, których dotyczy Umowa znajdują się na wczesnym etapie, tj. procedur poprzedzających uzyskanie warunków przyłączenia. Po zakończeniu ich realizacji, łączna wartość projektów szacowana jest na kwotę ok. 1,5 – 1,8 mld zł. Niniejsza Umowa obowiązuje przez okres 3 (trzech) lat od jej zawarcia. Po upływie tego okresu Strony są zwolnienie z wszelkich zobowiązań wobec siebie wynikających z niniejszej Umowy (za wyłączeniem wyjątków przewidzianych w Umowie). Żadna ze Stron nie może niniejszej Umowy wypowiedzieć w okresie jej obowiązywania.

Inne komunikaty