Trwa ładowanie...
bEhJzGRh

Notowania

AIN Zmniejszenie udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów

Zarząd ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) informuje, iż w dniu 17 lipca 2020 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pentad Investments SA z siedzibą w Warszawie, sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmniejszeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów.
Poniżej Zarząd przekazuje pełną treść zawiadomienia: „Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 623 t.j., z późn. zm.) (dalej „Ustawa”) Pentad Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000261233) (dalej „Pentad”) zawiadamia o zmniejszeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (KRS nr 0000368693, spółka notowana na rynku NewConnect) (dalej „Spółka”) poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów . 1. Zmniejszenie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej progu 5% ogółu liczby głosów nastąpiło wskutek zbycia 5.051 akcji Spółki w transakcjach na rynku NewConnect w dniu 13 lipca 2020 r. 2. Przed zmianą udziału Pentad posiadał 400.005 akcji Spółki, co stanowiło 5,00% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz dawało prawo do 400.005 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 5,00% udziału w ogólnej liczbie głosów. 3. Po transakcjach opisanych w punkcie 1 Pentad posiadał 394.954 akcje Spółki, co stanowiło 4,94% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz dawało prawo do 394.954 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 4,94% udziału w ogólnej liczbie głosów. 4. Następnie w dniach 14 i 15 lipca 2020 roku Pentad zbył wszystkie pozostałe, posiadane przez siebie akcje Spółki i na dzień złożenia niniejszego zawiadomienia nie posiada akcji Spółki. 5. Podmioty zależne od Pentad nie posiadają akcji Spółki. 6. Przedmiotem transakcji, o której mowa w punkcie 1 i 4 nie były instrumenty, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy lub art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy i Pentad nie posiada takich instrumentów. 7. Zawiadamiający nie posiada akcji w sposób określony w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.”

Inne komunikaty

bEhJzGRP