Trwa ładowanie...

Notowania

ARCHICOM: strona spółki
20.07.2020, 15:44

ARH Publikacja prognozy wybranych wskaźników wyników finansowych Archicom S.A. na rok 2020 wraz z aktualizacją celów sprzedażowych na rok 2020

Zarząd Archicom S.A. (Spółka, Emitent, Grupa Kapitałowa) w związku z toczącym się procesem analizy opcji strategicznych, o którego rozpoczęciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 11/2020 z dnia 2 marca 2020 r. oraz wstępną konsolidacją wyników finansowych za pierwsze półrocze 2020 roku przedstawia prognozę wybranych wyników finansowych Spółki na rok 2020.
Przewidywany skonsolidowany wynik Emitenta z działalności operacyjnej przed opodatkowaniem (EBIT) ukształtuje się w 2020 roku w przedziale 170 – 190 milionów złotych. Przedstawiona prognoza skonsolidowanego wyniku Emitenta została przygotowana w oparciu o zrealizowane w pierwszym półroczu przekazania lokali oraz szczegółowe plany spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. O ewentualnych korektach prognozy Zarząd będzie informował przekazując do publicznej wiadomości raport bieżący, a raport bieżący zawierający korektę prognozy będzie jednocześnie stanowił nową prognozę wyników Spółki. Jednocześnie w nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 6 z dnia 12.02.2020 „Informacja dotycząca celów sprzedażowych Grupy Kapitałowej Archicom S.A.”, Raportu Bieżącego nr 13 z dnia 18 marca 2020 roku „Wpływ pandemii wirusa SARS-CoV-2 na działalność i wyniki finansowe Spółki” oraz raportu bieżącego nr 34 z dnia 3 lipca 2020 roku „Informacja o sprzedaży lokali i lokalach wydanych w Grupie Kapitałowej w II kwartale 2020 roku”, Zarząd Spółki przedstawia zaktualizowane cele dla Grupy Kapitałowej na rok 2020: 1) sprzedaż lokali (rozumiana jako zawarcie umów rezerwacyjnych i deweloperskich): aktualizacja celu do przedziału 1.000 – 1.200 lokali 2) przekazania lokali: utrzymanie celu w przedziale 1.400 – 1.600 lokali.

Inne komunikaty