Trwa ładowanie...

Notowania

WIELTON: strona spółki
24.07.2020, 15:26

WLT Zawarcie umów kredytowych z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz aneksu do umowy kredytowej w zakresie finansowania Grupy Wielton

Zarząd Wielton S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 24 lipca 2020 r. zawarł z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. („PKO BP”) oraz odrębnie z BNP Paribas Bank Polska S.A. („BNP Paribas”) dwie umowy o kredyty odnawialne w kwocie 25 mln zł każdy („Kredyty”).
Celem Kredytów jest finansowanie płynnościowe bieżących zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej. Dodatkowe kredyty pozwolą Spółce na zwiększenie produkcji oraz sprzedaży, która została ograniczona ze względu na wpływ na gospodarkę pandemii wywołanej koronawirusem Covid-19. Kredyty zostały udzielone na okres do dnia 31 grudnia 2021 r., przy czym kwoty Kredytów będą comiesięcznie, proporcjonalnie obniżane począwszy od dnia 29 stycznia 2021 r. Oprocentowanie Kredytów jest zmienne oparte na stawce WIBOR 1M powiększonej o marże ww. banków. Zabezpieczeniami spłaty Kredytów są m.in. gwarancja spłaty Kredytów udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego („BGK”) w ramach portfelowej linii gwarancyjnej PLG FGP w wysokości 80% udzielonych Kredytów, hipoteki umowne łączne do kwoty 75 mln zł na przysługujących Spółce prawach własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w gminie Wieluń oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 Kodeksu postępowania cywilnego. Ponadto, Emitent informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł również aneks do umowy kredytowej w zakresie finansowania Grupy Wielton zawartej w grudniu 2018 r., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 23/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. Zgodnie z zawartym aneksem Spółka zobowiązana jest pozyskać, nie później niż do 30 grudnia 2020 r., wsparcie finansowe w wysokości co najmniej 50 mln zł w postaci kapitału podporządkowanego względem wierzytelności stron finansowania.

Inne komunikaty