Trwa ładowanie...

Notowania

ATCCARGO: strona spółki
27.07.2020, 10:48

ATA Zawarcie umowy z klientem z branĹźy instalacji fotowoltaicznych

Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Gdyni informuje o zawarciu z Alledo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowy o świadczenie usług kompleksowej obsługi logistycznej na terenie kraju towarów obejmujących zestawy do instalacji fotowoltaicznych.
W zakres usług świadczonych przez ATC Cargo S.A. na podstawie umowy wchodzą czynności takie jak: magazynowanie oraz towarzyszące usługi spedycyjne, w tym m.in. przyjęcie towarów na magazyn, składowanie, konfekcjonowanie oraz kompletowanie produktów, które składają się na zestaw do instalacji fotowoltaicznej, wydawanie towarów oraz organizowanie przemieszczania ich na terenie kraju (spedycja), mające na celu dystrybucję. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2023 roku. Szacunkowa wartość umowy w okresie do wyżej wskazanego dnia wyniesie około 33, 5 mln złotych. Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, że zawarta umowa obejmuje swym zakresem kompleksowe świadczenie usług magazynowo – spedycyjnych na dużą skalę i dla znaczącego szacunkowego wolumenu, a nadto realizacja umowy będzie miała wpływ na wyniki finansowe Spółki w kolejnych okresach. W ocenie Zarządu Spółki podpisanie kontraktu jest istotne nie tylko ze względu na powyższe, ale także z uwagi fakt, że świadczenie usług na jego podstawie stanowi realizację jednego z głównych celów Emitenta wpisując się w rozwój projektów z zakresu logistyki magazynowej. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE Osoby reprezentujące Spółkę: · Artur Jadeszko - Prezes Zarządu · Wiktor Bąk - Wiceprezes Zarządu

Inne komunikaty