Trwa ładowanie...
bDTrxTud

Notowania

ULMA: strona spółki
30.07.2020, 12:11

ULM Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. z siedzibą w Koszajcu (dalej „Emitent”) zawiadamia, iż w dniu 30 lipca 2020 roku otrzymał obustronnie podpisany egzemplarz umowy pożyczki z dnia 30 lipca 2020 roku, zawartej pomiędzy Emitentem oraz ULMA C y E, S. Coop., z siedzibą w Oñati, Hiszpania.
W ślad za informacją opublikowaną w raporcie bieżącym nr 16/2020 z dnia 28 lipca 2020 roku Zarząd Emitenta niniejszym informuje, że umowa pożyczki, o której mowa powyżej została zawarta i wchodzi w życie w dniu dzisiejszym. Ze środków pochodzących z przedmiotowej pożyczki ULMA C y E, S. Coop. spłaciła w dniu dzisiejszym dotychczasowe zobowiązania wobec Emitenta wynikające z zawartych wcześniej umów pożyczek, o których Zarząd Emitenta informował w poprzednich raportach bieżących. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173)

Inne komunikaty

bDTrxTuL