Trwa ładowanie...

Notowania

ARCHICOM: strona spółki
30.07.2020, 17:14

ARH Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu Archicom S.A. – umorzenie akcji własnych nabytych przez Spółkę, obniżenie kapitału zakładowego Spółki, zmiana oznaczenia serii akcji

Zarząd spółki ARCHICOM S.A. (dalej jako „Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 30 lipca 2020 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 29 lipca 2020 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Spółki dokonanych na podstawie uchwały nr 24/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę, uchwały nr 25/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany oznaczenia serii akcji i obniżenia kapitału zakładowego, uchwały nr 26/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki, w sposób opisany poniżej:
§ 5 ust. 1 Statutu otrzymał nowe następujące brzmienie: „§ 5. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 256.703.430 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć milionów siedemset trzy tysiące czterysta trzydzieści złotych), i dzieli się na 25.670.343 (dwadzieścia pięć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści trzy) akcje o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, w tym: • 19.462.841 (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści jeden) zwykłych akcji na okaziciela serii A; • 6.207.502 (słownie: sześć milionów dwieście siedem tysięcy pięćset dwie) uprzywilejowane akcje imienne serii B1, o numerach od B1-00.131.201 do B1.-06.338.702.” Uchylono w całości § 5a Statutu Spółki W wyniku zarejestrowania zmian w Statucie Spółki umorzono 71.955 (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji Spółki, którym odpowiadało 71.955 (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) głosów. Mając na uwadze powyższe ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi obecnie 31.877.845 (słownie: trzydzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści pięć) głosów. Ponadto, na mocy uchwały nr 27/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. z dnia 25 czerwca 2020 r. przyjęto tekst jednolity Statutu Spółki, w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty