Trwa ładowanie...

Notowania

FIV Zawarcie istotnej umowy – nabycie udziałów PU Group Ltd

Zarząd Spółki FinTech Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, "Emitent") informuje, iż w dniu 30 lipca 2020 r. do siedziby Emitenta wpłynęła obustronnie podpisana umowa sprzedaży udziałów pomiędzy FinTech Ventures S.A. („Kupujący 1”), jak również 2 osobami fizycznymi („Kupujący 2”, „Kupujący 3”), zwani łącznie Kupującymi, a 1 osobą fizyczną („Sprzedający”) przy udziale PU Group Limited z siedzibą w Londynie.
Emitent na mocy zawartej umowy nabył łącznie 79 z 88 zbywanych udziałów w PU Group Ltd. Pozostałe 9 udziałów nabyli Kupujący 2 oraz Kupujący 3. Wartość nominalna 1 udziału wynosi 1 GBP. Sprzedaż udziałów na rzecz Emitenta odbędzie się w 4 transzach: - 1 transza płatna w terminie do dnia 1 października 2020 r., - 2 transza płatna w terminie do dnia 1 stycznia 2021 r., - 3 transza płatna w terminie do dnia 1 kwietnia 2021 r., - 4 transza płatna w terminie do dnia 1 lipca 2021 r. Po powyższej transakcji Emitent posiada 1387 udziałów PU Group stanowiących 58,85% kapitału zakładowego i udziału w jej głosach.

Inne komunikaty