Trwa ładowanie...

Notowania

FASTFIN: strona spółki
30.07.2020, 23:24

FFI Zawarcie porozumienia z wierzycielem w celu umożliwienia przeprowadzenia i przegłosowania układu z wierzycielami

Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka"), informuje, iż w dniu 30 lipca 2020 roku zostało podpisane porozumienie („Porozumienie”) z wierzycielem Spółki - 3M&S GPM spółką z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie („3M&S”), którego przedmiotem było uregulowanie istniejących rozbieżności dotyczących zadłużenia Spółki wobec 3M&S z tytułu zawartych w 2017 roku umów pożyczek („Pożyczki”), na podstawie których 3M&S pożyczył Spółce łącznie 4.000.000 złotych.
Zawarcie tego porozumienia było poprzedzone zgodą na jego zawarcie wyrażoną przez Radę Wierzycieli Spółki w uchwale nr 1 piątego posiedzenia Rady z dnia 30 lipca 2020 roku, o podjęciu której Emitent przekazał informacje w raporcie bieżącym nr 56/2020 z dnia 30 lipca 2020r. Celem zawartego porozumienia jest : a) ustalenie wartości wzajemnych roszczeń Stron i salda należności z tytułu zawartych Pożyczek; b) dokonania wzajemnych rozliczeń w zakresie i w granicach uregulowanych przez właściwe przepisy Prawa Restrukturyzacyjnego, poprzez przejęcie części przedmiotów zabezpieczenia spłaty Pożyczek, dokonania przez Spółkę sprzedaży części obciążonych aktywów (stanowiących zabezpieczenie spłaty Pożyczek) i dokonania częściowej spłaty 3M&S w ramach postępowania układowego; c) przeprowadzenia i wykonania układu z wierzycielami Spółki w ramach i w granicach przewidzianych przepisami Prawa Restrukturyzacyjnego. W ramach Porozumienia Strony określiły przede wszystkim: a) saldo zobowiązania Spółki wobec 3M&S; b) warunki skorzystania z zabezpieczeń spłaty Pożyczek przez 3M&S, w tym w zwrot na rzecz Spółki niektórych przedmiotów zabezpieczenia, w szczególności części nieruchomości przewłaszczonych na zabezpieczenie na podstawie umowy przewłaszczenia nieruchomości; c) warunki spłaty części wierzytelności 3M&S w ramach postępowania układowego; d) wzajemne relacje Stron w toku prowadzonego postępowania układowego. Zgodnie z zawartym Porozumieniem strony ustaliły w szczególności, że : 1) na poczet uzgodnionego zadłużenia Spółki, 3M&S zatrzyma cześć nieruchomości, które zostały uprzednio przewłaszczone w ramach udzielonego zabezpieczenia spłaty Pożyczek, w zamian za uzgodnioną wartość, która pomniejsza zadłużenie Spółki, 2) 3M&S przeniesie zwrotnie na Spółkę cześć nieruchomości uprzednio przewłaszczonych w ramach udzielonego zabezpieczenia spłaty Pożyczek, 3) 3M&S przejmie na własność pakiet wierzytelności, jaki był uprzednio przeniesiony przez Spółkę na 3M&S w celu zabezpieczenia spłaty jednej z Pożyczek, a następnie strony zawrą umowę o zarządzanie tym pakietem przez Spółkę w zamian za wynagrodzenie wynoszące 45% wartości odzyskanych wierzytelności obejmujące również wszystkie koszty ich odzyskiwania przez Spółkę, 4) prawo własności części nieruchomości Spółki obciążonych hipotekami umownymi na rzecz 3M&S zostanie przeniesiona na 3M&S w zamian za uzgodnioną cenę, która zostanie zaliczona na poczet zadłużenia Spółki wobec 3M&S, 5) zostanie dokonana aktualizacji spisu wierzytelności złożonego w postępowaniu układowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt VIII GRu 1/19 uwzględniająca wierzytelności 3M&S uzgodnione w ramach Porozumienia, to jest wierzytelność układową w kwocie 730.889,42 zł. oraz wierzytelność pozaukładową w kwocie 500.000,00 zł., 6) na warunkach ustalonych w Porozumieniu 3M&S cofnie sprzeciw do spisu wierzytelności złożony uprzednio w postępowaniu układowym. Pozostałe warunki przedmiotowego porozumienia nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków, dla tego rodzaju dokumentów.

Inne komunikaty