Trwa ładowanie...

Notowania

WORKSERV: strona spółki
31.07.2020, 19:20

WSE Zawarcie przez Emitenta porozumienia przedłużającego zapadalność kredytów określonych Umową Kredytową oraz terminów z Umowy Restrukturyzacyjnej

Zarząd Work Service S.A. („Emitent” lub „Spółka”) – w nawiązaniu do raportów bieżących: (i) nr 10/2020 na temat zakończenia negocjacji z bankami kredytującymi Emitenta („Banki”) w sprawie zmiany warunków finansowania Emitenta, (ii) nr 12/2020 oraz nr 12/2020 K w sprawie zawarcia ze spółką pod firmą Gi International S.R.L. z siedzibą w Mediolanie, Republika Włoska, będącą własnością Gi Group S.P.A. („Inwestor”), umowy inwestycyjnej z dnia 13 lutego 2020 r. („Umowa Inwestycyjna”) określającej m.in. warunki oraz zasady udzielenia Spółce finansowania przez Inwestora dla celów przeprowadzenia restrukturyzacji istniejącego zadłużenia Spółki wobec Banków oraz sfinansowania bieżącej działalności grupy kapitałowej Spółki, (iii) nr 27/2020 dotyczącego zawarcia przez Emitenta wstępnego porozumienia z Bankami obejmującego ustalenia dotyczące warunków restrukturyzacji zadłużenia Emitenta, (iv) nr 42/2020 w sprawie zawarcia umowy o współpracy w zakresie restrukturyzacji zadłużenia pomiędzy Spółką a Bankami („Umowa Restrukturyzacyjna”), oraz (v) nr 43/2020 w sprawie podpisania aneksu nr 8 do umowy kredytowej z dnia 18 listopada 2015 r. (o której zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 43/2015) („Umowa Kredytowa”) oraz innych dokumentów określonych w Umowie Restrukturyzacyjnej – informuje, że w dniu dzisiejszym doszło do zawarcia porozumienia do Umowy Restrukturyzacyjnej oraz Umowy Kredytowej („Porozumienie”). Zawarcie wcześniejszych aneksów do Umowy Kredytowej dotyczyły m.in. raporty bieżące nr 34/2017, nr 7/2018, nr 82/2018, nr 86/2018, nr 15/2020, nr 17/2020, nr 28/2020 oraz nr 43/2020.
Na mocy Porozumienia m.in. (i) Dzień Ostatecznej Spłaty (w rozumieniu Umowy Kredytowej) kredytów, oraz (ii) graniczna data ziszczenia się warunków zawieszających i wejścia w życie Umowy Restrukturyzacyjnej, zostały przedłużone do dnia 14 sierpnia 2020 roku. W wyniku przeprowadzonej analizy, Emitent uznał, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu.

Inne komunikaty