Trwa ładowanie...

Notowania

DOMDEV: strona spółki
4.08.2020, 15:38

DOM Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy

Zarząd Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), informuje, że w dniu 4 sierpnia 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 04/08/20 w sprawie oceny wniosku Zarządu o podział zysku netto Spółki za rok 2019, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 22/2020 z dnia 4 sierpnia 2020 roku.
Zgodnie z ww. uchwałą, Rada Nadzorcza Spółki ocenia pozytywnie i przychyla się do wniosku Zarządu, aby przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Dom Development S.A. część zysku netto Spółki za rok 2019 w kwocie 239.575.009,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięć złotych zero groszy) tj. 9,50 zł (słownie: dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) na każdą akcję, a część zysku netto Dom Development S.A. za rok 2019 w kwocie 65.089.927,64 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na powiększenie kapitału zapasowego Dom Development S.A. oraz aby jako dzień dywidendy ustalony został 7 września 2020 roku, zaś jako dzień wypłaty dywidendy 14 września 2020 roku.

Inne komunikaty