Trwa ładowanie...

Notowania

IPO Dofinansowanie wynagrodzeń w następstwie COVID-19 – II transza.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23 z dnia 29 kwietnia br. w sprawie otrzymanego wsparcia w obliczu pandemii COVID-19, Zarząd INTERSPORT Polska S.A. (dalej: „INTERSPORT”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 13 sierpnia br. otrzymał od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie II transzę w wysokości 1.092.265,28 zł (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt pięć 28/100) dofinansowania do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w okresie maj-czerwiec br. w następstwie COVID-19.
Otrzymane dofinansowanie podlega rozliczeniu w ciągu 30 dni od dnia otrzymania. Ostateczna wysokość dofinansowania będzie ustalona po dokonaniu rozliczenia. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Inne komunikaty