Trwa ładowanie...

Notowania

BEDZIN: strona spółki
13.08.2020, 15:34

BDZ Rezygnacja Pana Mirosława Leń z funkcji członka w Radzie Nadzorczej spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A..

Zarząd Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 13 sierpnia 2020 roku Pan Mirosław Leń pismem z dnia 11 sierpnia 2020 roku złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 6 września 2020 roku. Pan Mirosław Leń nie wskazał powodów rezygnacji.
Szczegółowa podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2, litera „a” ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623, z późn. zm.) – informacje bieżące i okresowe, - § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i ookresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim(Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-09-08
BDZ Nowy skład Rady Nadzorczej spółki po zarządzeniu głosowania oddzielnymi grupami.
9,00
0,00
2020-09-08
BDZ Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 07.09.2020 r.
9,00
+0,56
2020-09-08
BDZ Treść uchwał podjętych i niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w dniu 07.09.2020 r., informacja o zgłoszonym sprzeciwie akcjonariusza.
9,00
+0,56
2020-09-04
BDZ Rezygnacja Pana Wojciecha Sobczaka z funkcji członka w Radzie Nadzorczej spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A..
9,05
-0,55
2020-09-04
BDZ Kandydatury na członków Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Uzupełnienie treści projektów uchwał dotyczących pkt. 19 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
9,05
-0,55
2020-08-19
BDZ Korekta raportu bieżącego nr 24/2020 zawierającego informację dotyczącą umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. zwołanego na dzień 7 września 2020 r. na żądanie Akcjonariusza na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych
9,20
-4,35
2020-08-18
BDZ Umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. zwołanego na dzień 7 września 2020 r. na żądanie Akcjonariusza na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Ogłoszenie nowego porządku obrad ze wskazaniem nowych punktów oraz treścią projektów uchwał.
9,20
0,00
2020-08-17
BDZ Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% głosów w ogólnej liczbie głosów.
9,00
+0,56
2020-08-13
BDZ Uzupełnienie Raportu Rocznego i skonsolidowanego Raportu Rocznego o wymagane oświadczenia i opinie Rady Nadzorczej.
8,90
0,00
2020-08-13
BDZ Rezygnacja Pana Mirosława Leń z funkcji członka w Radzie Nadzorczej spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A..
8,90
0,00