Trwa ładowanie...
bCXUFpwB

Notowania

ECHO: strona spółki
13.08.2020, 16:52

ECH Uchwała ZWZA Emitenta w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2019

Zarząd Echo Investment S.A. (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść podjętej uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2019.
UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2020 roku w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2019 § 1. Podział zysku 1. Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia: (a) zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym 2019 w wysokości 21 412 312,65 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta dwanaście tysięcy trzysta dwanaście 65/100 złotych) przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki na zasadach określonych w literze b) i c) poniżej (Zysk przeznaczony do podziału); (b) Zysk przeznaczony do podziału powiększony o kwotę 184 932 978,35 zł (sto osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt osiem i 35/100 złotych) pochodzącą z Funduszu Dywidendowego, co stanowi łącznie kwotę w wysokości 206 345 291 zł (słownie: dwieście sześć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych) przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki (Dywidenda); (c) zaliczyć na poczet Dywidendy kwotę 206 345 291 zł (słownie: dwieście sześć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych) wypłaconą przez Spółkę w dniu 21 października 2019 r. tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2019 na mocy uchwały Zarządu Spółki z dnia 11 września 2019 roku (Zaliczka Dywidendowa); (d) Dywidenda odpowiada wysokości wypłaconej przez Spółkę w dniu 21 października 2019 r. Zaliczki Dywidendowej, w związku z czym, Spółka nie będzie wypłacać dodatkowych środków z zysku za rok obrotowy 2019. W związku z powyższym, dnia Dywidendy oraz dnia wypłaty Dywidendy nie ustala się. § 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Inne komunikaty

bCXUFpxj