Trwa ładowanie...

Notowania

ECHO: strona spółki
13.08.2020, 16:54

ECH Powołanie i odwołanie osób nadzorujących Emitenta

Zarząd spółki Echo Investment S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż Uchwałami Nr: 21 i 23 z dnia 13 sierpnia 2020 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment S.A., postanowiło powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji:
Margaret Dezse – jako członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności przewidziane dla członków komitetów audytu określone w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym; Sławomira Jędrzejczyka – jako członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności przewidziane dla członków komitetów audytu określone w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Żadna z powołanych osób nadzorujących nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Żadna z powołanych osób nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Zawodowe CV powołanych osób nadzorujących przedstawione zostały w raporcie bieżącym Emitenta Nr 21/2020 z dnia 22 lipca 2020 r. Jednocześnie Uchwałą Nr 22 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment S.A., postanowiło odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana Stefana Kawalca - członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności przewidziane dla członków komitetów audytu określone w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Inne komunikaty