Trwa ładowanie...
bCXxMxaZ

Notowania

MERCOR: strona spółki
13.08.2020, 17:00

MCR Przyjęcie strategii na lata 2020-2023

Rok budżetowy 2019/2020 uwieńczył stawiany cel – powrót do poziomu wyników Grupy Mercor sprzed transakcji sprzedaży pionu oddzieleń przeciwpożarowych. W związku z osiągnięciem tego strategicznego celu Zarząd Grupy Mercor opracował i przedstawił założenia strategii na lata 2020-2023, a Rada Nadzorcza „MERCOR” S.A. zatwierdziła tę strategię, co Zarząd podaje do publicznej wiadomości. Cele i założenia niniejszej strategii nie stanowią prognoz ani szacunków wyników (w tym finansowych) i odnoszą się jedynie do zamierzonych kierunków działania w latach 2020-2023.
Podstawowym celem niniejszej strategii jest zapewnienie trwałego wzrostu wartości spółki dla akcjonariuszy. Cel ten został sformułowany i rozbudowany z perspektyw: 1. Akcjonariuszy; 2. Modelu biznesowego; 3. Rynku; 4. Wyników (w tym wyników bieżących); 5. Produktów; 6. Struktury; 7. Długu; 8. Przejęć; 9. Sprzedaży części przedsiębiorstwa; 10. Kadry; 11. Zrównoważonego rozwoju. 1. Akcjonariusze - Zarząd stawia jako cel osiągnięcie efektywności zarządzania powierzonymi kapitałami mierzonej współczynnikiem ROE na poziomie 13% w skali roku. - Grupa chce realizować stabilną politykę dywidendową zakładającą wypłatę dywidendy na poziomie 30% skonsolidowanego zysku netto Grupy Mercor. Zarząd, rekomendując wypłatę dywidendy, może modyfikować parametr 30%, w zależności od punktów 4, 7, 8 i 9 niniejszej strategii. - Spółka w dalszym ciągu będzie stosowała zasady otwartości i równości w dostępie do informacji, uwzględniając informacje wrażliwe ze względu na konkurencję. Zachowana będzie także zasada nieprzedstawiania prognoz. Spółka będzie kontynuowała podawanie miesięcznych wielkości pozyskanych zamówień. 2. Model biznesowy - Mercor będzie kontynuował sprawdzony przez lata model biznesowy. Przedmiotem działania będzie projektowanie systemów przeciwpożarowych, ich produkcja oraz sprzedaż wyspecjalizowanym partnerom montującym je w obiektach. Przy czym w pionie systemów oddymiania grawitacyjnego działalność będzie realizowana w dotychczasowym, szerszym modelu, uwzględniającym oprócz projektowania systemów przeciwpożarowych i ich produkcji także montaż w obiektach. Grupa będzie ponadto w dalszym ciągu świadczyła usługi serwisowe dla wszystkich produkowany urządzeń. 3. Rynek - Strategicznym celem rynkowym jest utrzymanie pozycji lidera biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych w Polsce (w zakresie oddymiania grawitacyjnego, wentylacji pożarowej, zabezpieczeń konstrukcji oraz oddzieleń pożarowych), przy jednoczesnym dążeniu do zdobywania i umacniania pozycji w krach Europy Środkowej, Wschodniej, Skandynawii, Beneluksu i Anglii. Celem jest osiągnięcie przychodów ze sprzedaży poza Polską na poziomie 60% przychodów Grupy Mercor. 4. Wyniki - Zarząd podjął decyzję o kontynuacji zasady niepodawania prognoz wyników. - Trudna do prognozowania sytuacja rynkowa spowodowana globalną pandemią COVID-19 wymusza na Zarządzie monitorowanie sytuacji popytowej oraz dostosowanie organizacji do nowych wyzwań. Przyjęto do wdrożenia działania w trzech głównych obszarach: 1) oszczędności, 2) intensyfikacja sprzedaży, 3) usprawnienia organizacyjne. Ze względu na wrażliwość konkurencyjną szczegóły realizowanych działań nie są podawane do publicznej wiadomości. 5. Produkty - Do końca roku 2020 Spółka uruchomi produkcję przeciwpożarowych płyt silikatowych mcr Silboard o wymiarach 1,20 m x 2,44 m. Płyty te mają stanowić jeden z podstawowych czynników wzrostu skali działalności Grupy. - Spółka DFM Doors będzie rozwijała i intensyfikowała produkcję oddzieleń przeciwpożarowych. W roku 2020 wejdą do produkcji bramy przeciwpożarowe wykonywane w kilku wariantach. - Pion systemów oddymiania grawitacyjnego Spółki pracuje nad wykorzystaniem rozwiązań fotowoltaicznych w produkowanych pasmach świetlnych. Po oddymianiu, wentylacji oraz doświetleniu będzie to kolejna funkcjonalność tego produktu. - Zarząd w dalszym ciągu będzie pracował nad zwiększeniem korzyści z synergii pomiędzy spółkami Grupy Mercor. 6. Struktura - Grupa buduje swoją stabilność, kupując lub zakładając spółki na terytoriach, w obszarze których odnotowała już efekty sprzedażowe. - W okresie objętym strategią Spółka planuje założenie spółki zależnej na terenie Anglii. Uznano, że jest to najbardziej efektywny sposób intensyfikacji sprzedaży na tym rynku. Spółka będzie prowadziła na nim działalność w oparciu o wyroby spółek z Grupy Mercor. - Zarząd planuje wydzielenie działalności związanej z produkcją i dystrybucją płyt mcr Silboard do osobnej spółki zależnej. Warunkiem wydzielenia jest osiągnięcie porozumienia odnośnie przeniesienia przyznanych i wykorzystywanych dotacji. 7. Dług - Skonsolidowane zadłużenie netto liczone bez wpływu MSSF 16 nie powinno przekroczyć trzykrotności zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA) 8. Przejęcia - W strategii na lata 2020-2023 Zarząd nie uwzględnia żadnych projektów przejęć. Nie można jednak wykluczyć takich projektów w ramach istniejących pionów handlowych w celu pozyskania dodatkowych kanałów sprzedażowych. Optymalnym celem takiego projektu mogłaby być rentowna spółka handlowo-usługowa działająca na obszarze strategicznym dla Grupy, o poziomie sprzedaży 5-15 mln euro. 9. Sprzedaż części przedsiębiorstwa - W strategii na lata 2020-2023 Zarząd nie uwzględnia żadnych projektów dotyczących sprzedaży części przedsiębiorstwa. Nie można jednak wykluczyć potencjalnej sprzedaży w przypadku uzyskania oferty o atrakcyjnych paramentach transakcji, np. jak przy zbyciu pionu oddzieleń przeciwpożarowych w roku 2013. 10. Kadra - Zarząd planuje przedstawienie Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy systemu motywacyjnego dla kluczowej kadry Spółki, który byłby oparty na opcjach na akcje. Celem tego systemu będzie powiązanie wieloletnich celów strategicznych z celami kadry menadżerskiej. - Zarząd konsekwentnie chce prowadzić rozwój Spółki w oparciu o stabilną kadrę.   11. Zrównoważony rozwój - Działania i decyzje biznesowe podejmowane przez Grupę Mercor oparte są nie tylko na przesłankach finansowych, ale uwzględniają również aspekty pro środowiskowe i prospołeczne. - Mercor tworzy produkty, stawiając sobie wysokie wymagania w zakresie efektywności energetycznej i wpisując się w ideę inteligentnego i energooszczędnego budownictwa. Zgodnie ze strategią bezpiecznej produkcji, zmniejszamy poziomy odpadów, minimalizujemy emisję gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń środowiska. Optymalizując procesy produkcyjne, eliminujemy spawanie, wielokrotnie wykorzystujemy opakowania, dążymy do unikania strat energii dzięki wykorzystaniu procesu rekuperacji. Wspieramy OZE, pracując nad wykorzystaniem rozwiązań fotowoltaicznych w naszych produktach. - W Grupie Mercor wspierany jest kreatywny rozwój pracowników i wzrost świadomości w kwestii społecznej odpowiedzialności prowadzonego przez nas biznesu. - Mamy świadomość, że tylko tak szerokie i oparte o zasady zrównoważonego rozwoju pojmowanie koncepcji działania Grupy Mercor, pozwoli na trwałe budowanie wartości firmy w długim okresie. Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne

Inne komunikaty

bCXxMxbH