Trwa ładowanie...
bEiyKpNN

Notowania

BPX: strona spółki
13.08.2020, 18:06

BPX Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZA BPX S.A. na żądanie akcjonariusza

Zarząd BPX S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że 10 sierpnia 2020 r. otrzymał żądanie akcjonariusza Housemax sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, działającego na podstawie art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy („ZWZA”) zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 r., godzina 11:00, punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych oraz punktów dotyczących podjęcia uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu.
Zaktualizowany porządek obrad ZWZA przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Zapoznanie się z treścią złożonego przez Radę Nadzorczą corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2019. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019. 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Bogusławowi Cieślakowi, z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2019. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Annie Saczuk z wykonania przez nią obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2019. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Osobie z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2019. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Burskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2019. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Chudzikowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2019. 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Biance Kunickiej - Chudzikowskiej z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2019. 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Wiśniewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2019. 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Kuśnierzowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2019. 18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Adama Burskiego na członka Rady Nadzorczej. 19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Tomasza Chudzikowskiego na członka Rady Nadzorczej. 20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Bianki Kunickiej - Chudzikowskiej na członka Rady Nadzorczej. 21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania ………………………… na członka Rady Nadzorczej. 22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Jarosława Kuśnierza na członka Rady Nadzorczej. 23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych. 24. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Bogusława Cieślaka ze składu Zarządu Spółki. 25. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Anny Saczuk ze składu Zarządu Spółki. 26. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu zaktualizowane ogłoszenie.

Załączniki

Inne komunikaty

bEiyKpOv