Trwa ładowanie...
bCXxEVFh

Notowania

IDEABANK: strona spółki
13.08.2020, 19:57

IDA PODPISANIE LISTU INTENCYJNEGO

Zarząd Idea Bank S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 13 sierpnia 2020 r. Emitent podpisał z Getin Noble Bank S.A. („GNB”) list intencyjny („List Intencyjny”) dotyczący podjęcia działań zmierzających do zawarcia transakcji sprzedaży przez Emitenta na rzecz GNB pakietu wierzytelności leasingowych oraz pożyczkowych o wartości nominalnej brutto nie większej niż 2 mld zł („Wierzytelności”), nabytych uprzednio przez Emitenta od Idea Getin Leasing S.A. lub spółek z grupy kapitałowej Idea Getin Leasing S.A. („Transakcja”; „IGL”).
Intencją Stron Listu Intencyjnego jest doprowadzenie do sprzedaży przez Emitenta całego pakietu Wierzytelności do GNB do dnia 31 grudnia 2020 r. W związku z tym intencją Stron jest uzgodnienie warunków Transakcji i podpisanie umowy sprzedaży Wierzytelności („SPA”) do dnia 30 września 2020r. Strony uzgodniły, że List Intencyjny, o ile nie zostanie przedłużony za pisemną zgodą Stron lub nie zaistnieją zdarzenia istotnie wpływające na możliwość realizacji Transakcji przez jedną ze Stron, wygasa z dniem 1 stycznia 2021 r. lub z dniem podpisania przez Strony SPA. Strony uzgodniły ponadto, że cena sprzedaży Wierzytelności zostanie ustalona przez Strony w drodze negocjacji w oparciu o wyceny sporządzone na potrzeby Transakcji, przy czym wyceny te zostaną wykonane przez niezależne firmy specjalizujące się w wykonywaniu wycen wierzytelności. W Liście Intencyjnym Strony postanowiły w szczególności, że : 1) Realizacja Transakcji może zostać wykonana jako jednorazowa sprzedaż pakietu Wierzytelności lub być realizowana jako cykliczna sprzedaż poszczególnych części pakietu Wierzytelności; 2) Wierzytelności będące przedmiotem Transakcji w momencie przeniesienia Wierzytelności będą bezsporne i będą spełniały co najmniej następujące warunki: a) nie będą przedmiotem innych czynności zobowiązujących zawartych przez Emitenta, IGL lub spółki z grupy IGL; b) nie będą przeterminowane, ani klasyfikowane do Koszyka 2 lub 3 zgodnie z MSSF9; c) walutą pierwotną (tj. nabycia przez Emitenta na podstawie umów wykupu zawartych z IGL lub spółkami z grupy IGL) i bieżącą (tj. w dacie SPA/ Transakcji) Wierzytelności będzie PLN; d) Wierzytelność będzie przysługiwała wobec podmiotów niebędących konsumentami. Emitent wskazuje, że realizacja Transakcji uwarunkowana będzie uzyskaniem zgód organów korporacyjnych Emitenta oraz brakiem sprzeciwu do uchwał organów Emitenta Bankowego Funduszu Gwarancyjnego działającego jako kurator Emitenta. Ponadto Emitent szacuje, że Transakcja przełoży się na poprawę współczynników kapitałowych o około 1.3 p.p. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Inne komunikaty

bCXxEVFP