Trwa ładowanie...
bCZllCCt

Notowania

REGNON: strona spółki
13.08.2020, 20:47

REG Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.

Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała zawiadomienie o następującej treści:
Exclusive House sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [dalej: Zawiadamiająca] na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. [t.j. Dz. U. 2019, poz. 623, z późn. zm.] [dalej: ustawa o ofercie] zawiadamia iż: 1. w dniu 10 lipca 2020 r. przekroczyła 10% ogólnej liczby głosów w Regnon S.A. w likwidacji [Spółka] w wyniku przeniesienia posiadania akcji na mocy umowy cywilnoprawnej, na podstawie której Zawiadamiająca nabyła 238.601 akcji Spółki. 2. przed nabyciem akcji Zawiadamiająca posiadała 411.469 akcji na okaziciela Spółki, z których przysługiwało 411.469 głosów, co stanowiło 8,62% udziału w kapitale oraz 8,62% udziału w głosach na WZA Spółki. 3. po nabyciu akcji Zawiadamiająca posiada 650.070 akcji na okaziciela Spółki, z których przysługuje 650.070 głosów, co stanowi 13,62% udziału w kapitale oraz 13,62% udziału w głosach na WZA Spółki. 4. nie występują podmioty zależne od Zawiadamiającej posiadające akcje Spółki. 5. nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie.

Inne komunikaty

bCZllCDb