Trwa ładowanie...
Notowania
SEKO: strona spółki
25.08.2020, 16:15

SEK Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2019

Zarząd SEKO S.A. z siedzibą w Chojnicach (Spółka lub Emitent) informuje, iż w dniu 25 sierpnia 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 6 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019, w tym postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 2.992.500,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych), tj. 0,45 zł (słownie: czterdzieści pięć groszy) na jedną akcję.
Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki, t.j. 6 650 000 sztuk. Walne Zgromadzenie ustaliło: - dzień dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy/ na 3 września 2020 r., - terminy wypłaty dywidendy na 11 września 2020 r.

Inne komunikaty