Trwa ładowanie...

Notowania

ARTP: strona spółki
27.08.2020, 15:22

TYP Podpisanie Aneksu do Listu intencyjnego z dn. 4 sierpnia 2020 r.

Zarząd ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 2/2020 z dn. 4 sierpnia 2020 r. w którym poinformował o podpisaniu z udziałowcami Intermarum sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (dalej: Intermarum) Listu intencyjnego (dalej: List intencyjny) informuje, iż w dniu 27 sierpnia 2020 r. Spółka podpisała z osobą fizyczną będącą udziałowcem w Intermarum posiadając 100% udziałów, tj. 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy Aneks do Listu intencyjnego.
Na podstawie Aneksu, Strony uzgodniły przede wszystkim, iż zmianie ulega termin wykonania przez niezależny podmiot wyceny udziałów Intermarum z dnia 22 sierpnia 2020 r. na 15 października 2020 r. Zarząd wskazuje, iż szczegółowe zasady i sposób realizacji poszczególnych wspólnych działań, o których mowa powyżej, ustalane będą w odrębnie zawieranych umowach. List intencyjny nie powoduje żadnych zobowiązań finansowych dla żadnej ze Stron. List intencyjny został zawarty na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony. Każda ze Stron może rozwiązać niniejszy List intencyjny w każdym czasie.

Inne komunikaty