Trwa ładowanie...
bDIRinQR

Notowania

PEKABEX: strona spółki
1.09.2020, 16:22

PBX Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta - Pekabex Bet S.A. ("Spółka") zawarła ze spółką Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku umowę, której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:
Przedmiot umowy: wykonanie robót budowlanych dla zadania pod nazwą: „Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kompleksowym zagospodarowaniem terenu przy ul. Celulozowej” Wartość umowy: 9% przychodów grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach) Termin rozpoczęcia robót: w dniu zawarcia umowy Termin zakończenia robót: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy Okres gwarancji: 72 miesiące Okres rękojmi: 72 miesiące Zabezpieczenie dobrego wykonania: 5% wartości umowy Zabezpieczenie usunięcia wad i usterek: 1,5% wartości umowy Limit kar umownych jakie można nałożyć na wykonawcę: 20% wartości umowy Możliwość dochodzenia odszkodowania w zakresie uzupełniającym: tak Pozostałe warunki umowy odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: brak Powód uznania Informacji za istotną: Wartość umowy przekracza 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Inne komunikaty

bDIRinRz