Trwa ładowanie...
bDzWgeMl

Notowania

PHN: strona spółki
10.09.2020, 10:11

PHN Zawarcie umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ul. Kusocińskiego w Łodzi

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka” lub „Emitent") informuje, że w dniu 10 września 2020 r. spółka zależna Emitenta - PHN SPV 26 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „PHN SPV 26”) zawarła ze spółką UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (dalej „Generalny Wykonawca”) umowę o roboty budowlane na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji budowlanej przy ul. Kusocińskiego w Łodzi.
Przedmiotem umowy jest kompleksowa budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz drogami dojazdowymi. W budynkach o wysokości 6 kondygnacji nadziemnych znajdzie się 166 lokali mieszkalnych oraz 182 miejsca postojowe. Termin realizacji inwestycji wynosi 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia robót. Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy zostało ustalone na kwotę ok. 37,7 mln PLN netto. Umowa zastrzega obowiązek zapłaty przez Generalnego Wykonawcę na rzecz PHN SPV 26 wyrażonych kwotowo lub procentowo kar umownych m.in. za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy lub w przypadku odstąpienia od umowy na skutek okoliczności leżących po stronie Generalnego Wykonawcy. Zgodnie z Umową PHN SPV 26 ma też prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. Pozostałe warunki umowy, w tym w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Inne komunikaty

bDzWgeMT