Trwa ładowanie...
bDJeUMOJ

Notowania

ULMA: strona spółki
11.09.2020, 15:27

ULM Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości

Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. z siedzibą w Koszajcu (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 11 września 2020 roku zwarł umowę przedwstępną zobowiązującą Emitenta do sprzedaży nieruchomości na rzecz Panattoni Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Kupujący”). Przedmiotem umowy jest sprzedaż: 1) działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 48/21 (czterdzieści osiem łamane przez dwadzieścia jeden) o obszarze 1,8382 ha (jeden hektar osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa metry kwadratowe), położonej w Koszajcu, gmina Brwinów, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie, objętej księgą wieczystą Kw Nr WA1P/00049558/8 oraz 2) działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 50/15 (pięćdziesiąt łamane przez piętnaście) o obszarze 2,2374 ha (dwa hektary dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt cztery metry kwadratowe), położonej w Koszajcu, gmina Brwinów, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie, dla objętej księgą wieczystą Kw Nr WA1P/00048590/7 (opisane wyżej nieruchomości zwanej dalej łącznie: „Nieruchomością”).
Cena sprzedaży Nieruchomości została ustalona na kwotę 222,50 zł (dwieście dwadzieścia dwa złote pięćdziesiąt groszy) netto za jeden metr kwadratowy Nieruchomości, tj. za łączną cenę sprzedaży wynoszącą 9.068.210,00 zł (dziewięć milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziesięć złotych) netto, powiększoną o podatek od towarów i usług. Umowa zobowiązująca została zawarta pod warunkiem wyrażenia zgody na zawarcie umowy sprzedaży przez wspólników Kupującego w formie uchwały, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy przedwstępnej. Przedmiotowa Nieruchomość stanowi część nieruchomości nabytej w dniu 11 stycznia 2008 r. pod centrum logistyczne znajdujące się w Koszajcu, która to część nie była i nie jest wykorzystywana w bieżącej działalności gospodarczej. Decyzja o sprzedaży Nieruchomości została podjęta z uwagi na uzyskanie atrakcyjnej, w ocenie Emitenta, oferty kupna. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173)

Inne komunikaty

bDJeUMPr