Trwa ładowanie...

Notowania

ALTUSTFI: strona spółki
14.09.2020, 18:47

ALI Doręczenie pozwu o zapłatę

Zarząd ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 14 września 2020 roku powziął informację o doręczeniu pozwu o zapłatę, który został wniesiony do Sądu Okręgowego w Warszawie przez GetBack S.A. przeciwko Spółce oraz dwunastu funduszom zarządzanym w przeszłości przez Spółkę (dalej „Fundusze”). Według wiedzy Spółki przedmiotowy pozew został doręczony dziesięciu funduszom zarządzanym w przeszłości przez Spółkę. Na dzień publikacji raportu wskazany pozew nie został doręczony Spółce.
GetBack S.A. w doręczonym pozwie wniósł o zapłatę solidarnie kwoty 134.640.000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi osobno w stosunku do każdego pozwanych Funduszy oraz Spółki od dnia doręczenia pozwu do dnia zapłaty, tytułem odszkodowania w związku z rzekomym zawyżeniem wartości akcji EGB Investments S.A. zbytych na rzecz GetBack S.A. przez Fundusze i rzekomym wyrządzeniem GetBack S.A. szkody z tego tytułu. GetBack S.A. wniósł przy tym ewentualnie o zasądzenie od poszczególnych pozwanych Funduszy kwot odpowiadających równowartości ceny za akcje EGB Investments S.A. zapłaconej przez GetBack S.A. na rzecz każdego z Funduszy w łącznej kwocie 207.565.472,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi osobno w stosunku do każdego z Funduszy od dnia doręczenia pozwu do dnia zapłaty, tytułem zwrotu rzekomo nienależnego świadczenia w związku z rzekomą nieważnością umów zbycia akcji EGB Investments S.A. ze względu na rażący brak ekwiwalentności świadczeń stron i naruszenie zasad słuszności kontraktowej. Spółka kwestionuje wszelkie roszczenia wskazane w pozwie zarówno co do zasady, jak i co do wysokości. GetBack S.A. nie przysługują względem Spółki ani Funduszy jakiekolwiek uzasadnione roszczenia w związku ze zbyciem na rzecz GetBack S.A. akcji EGB Investments S.A. przez Fundusze. Zbycie na rzecz GetBack S.A. akcji EGB Investments S.A. przez Fundusze zostało przeprowadzone na warunkach rynkowych, wynegocjowanych z GetBack S.A., po przeprowadzeniu pełnego procesu due diligence EGB Investments S.A. przez doradców GetBack S.A. w tym KPMG Advisory oraz Greenberg Traurig, której prawnicy doradzali GetBack S.A. w prawnych aspektach transakcji, obejmujących badanie spółki oraz negocjowanie dokumentacji transakcyjnej, w tym warunków nabycia akcji EGB Investments S.A., przy czynnym udziale i osobistej akceptacji również aktualnych Członków organów GetBack S.A. Spółka oraz podmioty zależne od Spółki podejmą wszelkie kroki prawne zmierzające do ochrony Spółki, podmiotów zależnych od Spółki oraz Funduszy przed bezpodstawnie dochodzonymi przez GetBack S.A. roszczeniami podniesionymi w pozwie.

Inne komunikaty