Trwa ładowanie...
bDHRkTWt

Notowania

NEPTIS: strona spółki
14.09.2020, 23:27

YAN Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych (pierwsze)

Zarząd NEPTIS S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka", "Emitent"), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa posiadaczy akcji serii „A” do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach od 9.00 do 14.00 w biurze Emitenta w Poznaniu (kod pocztowy: 60-650), przy ul. Piątkowskiej 161.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy. W przypadku Akcjonariuszy, którzy posiadają akcje w depozycie akcji prowadzonym przez uprawniony podmiot (dom maklerski, bank), prosimy o przesłanie do Spółki pisemnego oświadczenia o treści: „Niniejszym oświadczam, iż posiadane przeze mnie akcje serii A, o numerach od …. do ….. , NEPTIS S.A. w liczbie ….. (słownie: ….) znajdują się w depozycie akcji prowadzonym przez ……………...”.

Inne komunikaty

bDHRkTXb