Trwa ładowanie...
bETRhMxx
Notowania
NWAI: strona spółki
15.09.2020, 13:06

NWA Znaczne pakiety akcji - zmiana stanu posiadania

Zarząd NWAI Dom Maklerski S.A.(dalej: NWAI, Spółka) stosownie do przepisu art. 70 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 623) (dalej: Ustawa) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 września 2020 roku otrzymała od New World Holding sp. z o.o. zawiadomienie informujące o zwiększeniu zaangażowania w akcje NWAI (dalej: Zawiadomienie).
Zgodnie z treścią Zawiadomienia, zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiła w wyniku transakcji w alternatywnym systemem obrotu z dnia 08 września 2020 r. Jak wynika z treści Zawiadomienia, przed dokonaniem w/w transakcji, New World Holding sp. z o.o. posiadała 1.067.090 akcji Spółki, co stanowiło 67,86% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 1.067.090 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 67,86% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. W Zawiadomieniu wskazano, że na dzień dokonywania Zawiadomienia New World Holding sp. z o.o. posiada 1.070.000 akcji Spółki, ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 68,05%, liczba głosów z tych akcji wynosi 1.070.000, a ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów wynosi 68,05%. Jednocześnie, z treści Zawiadomienia wynika, że nie występują podmioty zależne od New World Holding sp. z o.o. w rozumieniu Ustawy, posiadające akcje Spółki. Ponadto, jak wynika z treści Zawiadomienia, brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy oraz nie występują okoliczności, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7) i 8) Ustawy o Ofercie. Łączna suma liczby głosów obliczona zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9) Ustawy wynosi 1.070.000 głosów, a jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce 68,05%. Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

bETRhMyf