Trwa ładowanie...
bDHKfUsB

Notowania

PEKABEX: strona spółki
17.09.2020, 18:35

PBX Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta - Pekabex BET S.A. („Spółka”) zawarła z Drutex S.A. z siedzibą w Bytowie („Inwestor”) umowę, której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:
Przedmiot umowy: Wykonanie robót budowlanych, budowlano-montażowych oraz drogowych związanych z inwestycją pn „Rozbudowa budynku biurowego z parkingiem nadziemnym i podziemnym wraz z budową kotłowni gazowej i niezbędną infrastrukturą” w Bytowie Wartość umowy: 6% przychodów grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach) Termin zakończenia robót: 8 września 2021 r. Okres gwarancji: 60 miesięcy, konstrukcja i dach 120 miesięcy Okres rękojmi: 60 miesięcy, konstrukcja i dach 120 miesięcy Zabezpieczenie dobrego wykonania: 10% wartości umowy netto Zabezpieczenie usunięcia wad i usterek: 5% wartości umowy netto Limit kar umownych jakie można nałożyć na wykonawcę/dostawcę: 12,5% wartości umowy netto Możliwość dochodzenia odszkodowania w zakresie uzupełniającym: tak Pozostałe warunki umowy odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: brak Powód uznania Informacji za istotną: Wartość umowy przekracza 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Inne komunikaty

bDHKfUtj