Trwa ładowanie...
bDzPIEEl

Notowania

ARTERIA: strona spółki
18.09.2020, 8:29

ARR Pytanie prejudycjalne Sądu Najwyższego skierowane do TSUE w sprawie z powództwa spółki zależnej Emitenta

W nawiązaniu do raportów nr 1/2019 z dnia 2 stycznia 2019 roku, nr 5/2019 roku z dnia 12 marca 2019 roku, nr 6/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 roku, nr 8/2019 z dnia 13 czerwca 2019 roku oraz nr 15/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku, w których Zarząd Arteria S.A. szczegółowo informował o przebiegu sporu w sprawie z powództwa Rigall Arteria Management spółka z o.o. sp. k. w Warszawie (spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Arteria S.A.) przeciwko Bankowi Handlowemu w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, w sprawie zasądzenia od Banku Handlowego w Warszawie S.A. znaczącej kwoty z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego od umów zawartych w czasie trwania umowy agencyjnej pomiędzy stronami sporu, wynikającej z intensywnej eksploatacji relacji handlowych z pozyskanymi przez powoda klientami, jak i po jej zakończeniu (świadczenie wyrównawcze), Zarząd Arteria S.A. podaje do wiadomości, iż w dniu dzisiejszym powziął następującą wiadomość:
Zgodnie z treścią komunikatu opublikowanego w dniu 17 września 2020 roku, dostępnego na stronie www.sn.pl/aktualności/komunikaty o sprawach/ Sąd Najwyższy, na skutek wcześniejszej skargi kasacyjnej strony powodowej od wyroku Sądu Apelacyjnego, postanowił przedstawić TSUE (Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej) pytanie prejudycjalne w sprawie „o nakazanie dotyczącej prowizji od umów zawartych w czasie trwania umowy agencyjnej bez udziału agenta, ale z klientami pozyskanymi przez agenta poprzednio dla umów tego samego rodzaju”. Treść pytania: „Czy w świetle brzmienia i celu art.7 ust.1 lit. b dyrektywy Rady 86/653/EWG z dnia 18 grudnia 1986 r. w sprawie koordynacji ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do przedstawicieli handlowych działających na własny rachunek (Dz.Urz.UE 382 z 31.12.1986, s- 17-21) przepis ten należy rozumieć jako przyznający przedstawicielowi handlowemu działającemu na własny rachunek bezwzględne prawo do prowizji od umowy zawartej w czasie trwania umowy agencyjnej z osobą trzecią, którą on już wcześniej odnośnie transakcji tego samego rodzaju pozyskał jako klienta czy też uprawnienie to może zostać wyłączone w umowie?”. Zarząd Arteria S.A. nie posiada informacji w jaki sposób skierowanie powyższego pytania prawnego przez Sąd Najwyższy do TSUE wpłynie na dalszy bieg postępowania i ostateczny wynik sprawy.

Inne komunikaty

bDzPIEET