Trwa ładowanie...

Notowania

ACTION: strona spółki
18.09.2020, 10:56

ACT Oddalenie kolejnych zażaleń od postanowień wykreślających wierzytelności z tytułu dywidendy ze spisu wierzytelności.

Zarząd ACTION S.A. w restrukturyzacji (Spółka, Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 51/2019 z dnia 30 października 2019 r. oraz raportu bieżącego nr 38/2020 z dnia 11 września 2020 r., informuje, iż w dniu wczorajszym powziął informację o wydaniu w dniu 6 sierpnia 2020 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, postanowień oddalających zażalenia kolejnych dwóch wierzycieli oraz kuratora akcjonariuszy (ustanowionego w postępowaniu sanacyjnym Spółki) od postanowień Sędziego - komisarza, mocą których wykreślono w całości ze spisu wierzytelności sporządzonego w postępowaniu sanacyjnym Spółki wierzytelności przysługujące akcjonariuszom akcji na okaziciela, z tytułu dywidendy za rok 2015.
W uzasadnieniu powyższych postanowień wskazano zasadniczo na motywy przywołane przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 38/2020. Emitent informuje, że poza ww. zażaleniami wierzycieli Spółka wnosiła własne zażalenie, przy czym nie ma obecnie wiedzy o jego rozpoznaniu. Opisane powyżej postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy z 6 sierpnia 2020 r. są prawomocne. Zgodnie z art. 202 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, skarga kasacyjna, skarga o wznowienie postępowania oraz skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w postępowaniu restrukturyzacyjnym nie przysługują.

Inne komunikaty