Trwa ładowanie...
bDJVFVIR

Notowania

PEKABEX: strona spółki
18.09.2020, 17:02

PBX Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Pekabex BET S.A. („Spółka”) zawarła z Skanska Sverige AB („Zamawiający”) umowę, której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:
Przedmiot umowy: zaprojektowanie, produkcja, dostawa i montaż elementów prefabrykowanych na inwestycji zlokalizowanej w Tolvskillingsgatan Hogsbo w Szwecji Wartość umowy: 7% przychodów grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach) Termin zakończenia robót/dostaw: 9 tydzień 2022 roku Okres gwarancji: 5 lat Okres rękojmi: 10 lat Zabezpieczenie dobrego wykonania: 15% wartości umowy Zabezpieczenie usunięcia wad i usterek: 5% wartości umowy Limit kar umownych jakie można nałożyć na wykonawcę/dostawcę: 10% wartości umowy Możliwość dochodzenia odszkodowania w zakresie uzupełniającym: nie Pozostałe warunki umowy odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: nie Powód uznania Informacji za istotną: Wartość umowy przekracza 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Inne komunikaty

bDJVFVJz