Trwa ładowanie...

Notowania

PRAGMAFA: strona spółki
21.09.2020, 14:08

PRF Drugi Publiczny Program Obligacji

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 21 września 2020 r. podjął uchwałę w sprawie uchylenia w całości uchwały Zarządu Emitenta z dnia 10 października 2019 r. w sprawie II Publicznego Programu Emisji Obligacji, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 39/2019.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż dnia 21 września 2020 roku podjął uchwałę o ustaleniu publicznego programu emisji obligacji przez Emitenta („II PPEO”). W ramach II PPEO, Emitent może wyemitować obligacje („Obligacje”) o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 100.000.000 (sto milionów) złotych, w okresie nie dłuższym niż dwanaście miesięcy od dnia zatwierdzenia prospektu emisyjnego podstawowego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Obligacje będą zabezpieczone w sposób i w terminach określonych w prospekcie emisyjnym podstawowym i ostatecznych warunkach emisji poszczególnych serii Obligacji. Obligacje będą zdematerializowanymi obligacjami na okaziciela. Poszczególne serie Obligacji mogą mieć zróżnicowane szczegółowe warunki emisji, w tym zasady dotyczące oprocentowania i jego wysokości. Szczegółowe warunki emisji każdej serii Obligacji, w tym cena emisyjna Obligacji, zawarte będą w prospekcie podstawowym i ostatecznych warunkach emisji każdej serii Obligacji. Emisje Obligacji będą dokonywane każdorazowo na mocy uchwały Zarządu. PragmaGO S.A. jest Emitentem od 2011 r. obecnym na rynku Catalyst. Łącznie spółka wyemitowała 16 serii obligacji o wartości 218 mln zł, wszystkie serie zostały objęte w całości. 10 serii obligacji o wartości 155 mln zł zostało w terminie lub przedterminowo spłaconych. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

Inne komunikaty