Trwa ładowanie...
bDTLpnWt

Notowania

FERRUM: strona spółki
23.09.2020, 15:27

FER Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2020 r.

Zarząd FERRUM S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 23 września 2020 r., w związku z zakończeniem w tym samym dniu procesu agregacji danych finansowych realizowanym na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 r. podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych jednostkowych oraz skonsolidowanych wyników finansowych.
Jednostkowe przychody za sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów wyniosły za I półrocze 2020 r. ok. 232.813 tys. zł i były wyższe o ok. 36.358 tys. zł tj. o ok. 19% od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. W I półroczu 2020 r. Spółka zrealizowała dostawy do OGP Gaz-System S.A. w ramach umowy częściowej, o której informowano raportem bieżącym nr 54/2019 r. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego Emitent odnotował wzrost zysku brutto ze sprzedaży z poziomu 10.843 tys. zł do poziomu ok. 13.907 tys. zł. W okresie I półrocza 2020 r. Spółka osiągnęła zysk z działalności operacyjnej na poziomie ok. 3.214 tys. zł, wyższy o ok. 571 tys. zł od zysku z działalności operacyjnej za I półrocze 2019 r. Na poziomie wyniku netto Emitent za I półrocze 2020 r. poniósł stratę w kwocie ok. 2.531 tys. zł, która była konsekwencją m.in. poniesionych kosztów finansowania zewnętrznego tj. kosztów związanych z zaciągniętymi w 2018 r. i 2019 r. pożyczkami oraz uzyskanym w banku PKO BP kredytem. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów za I półrocze 2020 r. wyniosły ok. 287.276 tys. zł, co stanowiło wzrost o ok. 56.240 tys. zł tj. o ok. 24% w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wyższe skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto są efektem wzrostu przychodów ze sprzedaży zarówno w podmiocie dominującym FERRUM S.A., jak i spółce zależnej ZKS FERRUM S.A. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego Grupa Kapitałowa FERRUM („Grupa”) odnotowała wzrost zysku brutto ze sprzedaży z poziomu 17.416 tys. zł do poziomu ok. 21.322 tys. zł. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej Grupy wyniósł w I półroczu 2020 r. ok. 6.234 tys. zł. Na poziomie wyniku netto Grupa odnotowała za I półrocze 2020 r. stratę netto w wysokości ok. 273 tys. zł, w miejsce zysku netto na poziomie 205 tys. zł za I półrocze 2019 r. Poniesiona skonsolidowana strata netto za I półrocze 2020 r. wynikała m.in. z wyższej kwoty podatku dochodowego w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę i Grupę Kapitałową FERRUM za I półrocze 2020 r. zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 30 września 2020 r.

Inne komunikaty

bDTLpnXb