Trwa ładowanie...
bEDkilCd
Notowania
VERBICOM: strona spółki
25.09.2020, 17:28

VRB Informacja o zmianie w strukturze grupy kapitałowej Emitenta

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż zostały dokonane zmiany w strukturze grupy kapitałowej Emitenta, związane ze zbyciem akcji jednej spółki, a nabyciem akcji innych spółek, w sposób wskazany poniżej.
Emitent wskazuje, że spółka Lugar Invest S.A., w której posiadał 50% akcji dokonała nabycia od niego i umorzenia za wynagrodzeniem 3,001 mln zł wszystkich posiadanych przez Verbicom S.A. akcji. Jednocześnie Emitent wskazuje, że dokonał nabycia od Lugar Invest S.A. 5 udziałów w spółce Pułaskiego 19 sp. z o.o., co stanowi 100% kapitału zakładowego tej spółki, za cenę 100 tys. zł oraz nabycia ogółu praw i obowiązków w spółce Pułaskiego 19 sp. z o.o. sp.k. za cenę 150 tys. zł. Lugar Invest S.A. dokonał także cesji na rzecz Verbicom S.A. pożyczki w kwocie 2,97 mln zł wobec spółki Pułaskiego 19 sp. z o.o. za cenę równą 3.051 mln. Strony, tj. Lugar Invest S.A. i Verbicom S.A. dokonały jednocześnie kompensaty wzajemnych rozliczeń, tj. z tytułu umów wskazanych powyżej oraz dodatkowo z tytułu umowy pożyczki na rzecz Lugar Invest S.A. na kwotę 300 tys. zł. Z uwagi na to, że sumy wzajemnych wierzytelności przysługującym stroną były równe, umorzyły się one w całości. W wyniku wskazanej wyżej operacji, do grupy kapitałowej Verbicom S.A. nie będzie już należeć spółka Lugar Invest S.A., natomiast Verbicom S.A. posiadać będzie 100% spółek Pułaskiego 19 sp. z o.o. i Pułaskiego 19 sp. z o.o. sp.k. Wyżej wskazana operacja ma znaczenie organizacyjne dla struktury grupy kapitałowej, natomiast nie będzie miała wpływu na łączną wartość sumy bilansowej Emitenta.

Inne komunikaty

bEDkilCL