Trwa ładowanie...
bEqJetKd

Notowania

GOTFI: strona spółki
30.09.2020, 21:43

GTF ZAWIADOMIENIE ZNACZNE PAKIETY

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1 b), oraz ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1639) („Ustawa”)
Niniejszym GO24.PL SPÓŁKA AKCYJNA (dawniej GO TFI SA) (dalej „Spółka”) informuje, że w wyniku zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 29 września 2020 roku zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie obniżenia kapitału zakładowego Spółki doszło do zmiany dotychczas posiadanego przeze Spółkę udziału 69,61% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w ten sposób, iż nastąpiło zejście poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: "Zmiana Stanu Posiadania") równocześnie o co najmniej 5% (obowiązek z art. 69 ust.2 pkt 1b Ustawy) oraz o co najmniej 1% (obowiązek z art. 69 ust.2 pkt 2 Ustawy) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, to jest o 69,61%. Przed Zmianą Stanu Posiadania Spółka posiada 1 141 614 akcji własnych Spółki nabytych w celu umorzenia, stanowiących 69,61% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 69,61% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. 1 141 614 głosów. Po Zmianie Stanu Posiadania w wyniku umorzenia Spółka posiada 0 akcji Spółki, stanowiących 0,00% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,00% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. 0 głosów. Jednocześnie Spółka informuje, że nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki, brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt 3 lit.c Ustawy, a także nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust.1 Ustawy.

Inne komunikaty

bEqJetKL