Trwa ładowanie...
bEikBKAB

Notowania

AUXILIA: strona spółki
1.10.2020, 18:23

AUX Cesja wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z PHI Wierzytelności sp. z o.o.

Zarząd Spółki Auxilia S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 1 października 2020 r. zawarte zostały kolejne umowy, na podstawie których nastąpiła cesja wierzytelności odszkodowawczych o łącznej szacunkowej wartości na poziomie ok. 0,51 mln zł (słownie: pięćset dziesięć tysięcy złotych). Aktywa będące przedmiotem umów stanowią wybrane wierzytelności przyszłe stanowiące wynagrodzenie Emitenta ze spraw odszkodowawczych pozyskanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Powyższe umowy zawarte zostały przez Emitenta z PHI Wierzytelności sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, która w wyniku zakupu zorganizowanego przedsiębiorstwa PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu (dotychczasowego partnera Emitenta w zakresie rozwoju modelu quasi-sekurytyzacji wierzytelności odszkodowawczych) przejęła wszelkie prawa i obowiązki oraz aktywa i zobowiązania, w tym te wynikające z umowy ramowej zawartej w dniu 7 grudnia 2018 r. pomiędzy Emitentem a PHI Wierzytelności S.A. W ocenie Zarządu Emitenta, z perspektywy Spółki oraz całej Grupy Kapitałowej Auxilia S.A., powyższa zmiana nie ma istotnego znaczenia i zamierza kontynuować współpracę poprzez zawieranie kolejnych umów cesji wierzytelności odszkodowawczych. Zarząd Emitenta będzie stale monitorować efekty współpracy i na tej podstawie podejmować stosowne kroki w celu wykorzystania jej potencjału do dynamizacji osiąganych wyników finansowych Spółki i całej Grupy Kapitałowej, w tym wzrostu osiąganych przychodów oraz zwiększenia rentowności. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona znaczący wpływ na przyszłą sytuację finansową, majątkową oraz gospodarczą Grupy Kapitałowej Emitenta.

Inne komunikaty

bEikBKBj