Trwa ładowanie...
bEhVAeLF

Notowania

GOTFI: strona spółki
5.10.2020, 21:00

GTF ZAWIADOMIENIE ZNACZNE PAKIETY

Zarząd Spółki GO24.PL SA _"Spółka"_, działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 z późn. zm_, przekazuje w ponizej treść zawiadomienia otrzymanego przez Spółkę w dniu 05.10.2020 r. od Pana Krzysztofa Konaszuka:
"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1, Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1639) („Ustawa”) informuję, że w dniu 01.10.2020 r. powziąłem informację, że w wyniku zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 29 września 2020 roku zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie obniżenia kapitału zakładowego GO24.PL SPÓŁKA AKCYJNA (dawniej GO TFI SA), (dalej „Spółka”) doszło do zmiany dotychczas posiadanego przeze mnie udziału 1,54% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w ten sposób, iż nastąpiło zwiększenie powyżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: "Zmiana Stanu Posiadania"). Przed Zmianą Stanu Posiadania posiadałem 25 243 akcji Spółki, stanowiących 1,54% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 1,54% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 25 243 głosów z akcji Spółki. Po Zmianie Stanu Posiadania posiadam 25 243 akcji Spółki, stanowiących 5,06% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 5,06% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 25 243 głosów z akcji Spółki. Jednocześnie informuję, że nie posiadam podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki, brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt 3 lit.c Ustawy, a także nie posiadam instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust.1 Ustawy."

Inne komunikaty

bEhVAeMn