Trwa ładowanie...

Notowania

ARTIFEX: strona spółki
7.10.2020, 19:34

ART Rejestracja przez Sąd zmian w statucie Emitenta i aktualny tekst jednolity statutu Emitenta.

Zarząd Artifex Mundi S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2020, informuje, że w dniu 7 października 2020 r. powziął informację, iż Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X KRS w dniu 6 października 2020 r. zarejestrował zmiany statutu Spółki („Statut”).
Zarejestrowane zmiany dotyczą: 1) Zmiany treści § 5 ust. 1 Statutu, który przed rejestracją zmiany brzmiał: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 118.970,00 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 11.897.000 (słownie: jedenaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji o wartości nominalnej równej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja, w tym: a) 3.510.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 o nr od A1 0000001 do A1 3510000, oraz b) 90.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o nr od A2 00001 do A2 90000, oraz c) 6.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o nr od B 0000001 do B 6400000 oraz d) 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o nr od C 000001 do C 0500000, oraz e) 1.397.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o nr od D 0000001 do D 1397000. Po rejestracji zmiany, § 5 ust. 1 Statutu otrzymał następujące brzmienie: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 118.970,00 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 11.897.000 (słownie: jedenaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji o wartości nominalnej równej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja, w tym: a) 3.510.000 akcji imiennych zwykłych serii A1 o nr od A1 0000001 do A1 3510000, oraz b) 90.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o nr od A2 00001 do A2 90000, oraz c) 6.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o nr od B 0000001 do B 6400000, oraz d) 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o nr od C 000001 do C 0500000, oraz e) 1.397.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o nr od D 0000001 do D 1397000. 2) Dodania § 5 ust. 31 Statutu, o brzmieniu: Akcje imienne serii A1 zamieniane na żądanie akcjonariusza na akcje na okaziciela zostaną oznaczone jako akcje na okaziciela serii A3 oraz uzyskają kolejne numery porządkowe w tej serii akcji. 3) Zmiany treści § 6 ust. 1 Statutu, który przed rejestracją zmiany brzmiał: Wszystkie akcje serii A1 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję serii A1 przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. Po rejestracji zmiany, § 6 ust. 1 Statutu otrzymał następujące brzmienie: Wszystkie akcje serii A1 są akcjami imiennymi zwykłymi. Powyższe zmiany dokonane zostały na mocy uchwały nr I i uchwały nr II Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 12 sierpnia 2020 roku. Załącznikiem do niniejszego raportu jest tekst jednolity Statutu. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty