Trwa ładowanie...
bEDtwUsB
Notowania

MXC Nabycie udziałów w spółce zależnej

Zarząd Maxcom SA z siedzibą w Tychach ("Emitent", "Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 8 października 2020 r. pomiędzy Emitentem, a wspólnikami spółki zależnej Comtel Sp. z o.o. z siedzibą w Brzesku, zostały zawarte umowy, na mocy których Emitent nabył po 2 udziały od każdego ze wspólników spółki COMTEL sp. z o.o., łącznie 4 (słownie: cztery) udziały o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 4.00 zł (słownie: cztery złote) za cenę w kwocie 4.00 zł (słownie: cztery złote). Emitent wyjaśnia, że nabycie przez niego udziałów w spółce zależnej nastąpiło zgodnie z postanowieniami umowy z dnia 14 maja 2018 r. zawartej pomiędzy Maxcom SA a udziałowcami spółki COMTEL sp. z o.o., o której Emitent informował raportem bieżącym nr 6/2018 z dnia 14 maja 2018 r.
W wyniku transakcji Emitent posiada 20 udziałów ww. spółki, stanowiących 40 % kapitału zakładowego i udziału w jej głosach. Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Podpisy osób upoważnionych: Arkadiusz Wilusz – Prezes Zarządu

Inne komunikaty

bEDtwUtj