Trwa ładowanie...
bDIjGCid

Notowania

FTI Emisja akcji w ramach kapitału docelowego.

Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 12 października 2020 roku, działając na podstawie art. 444-447 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577, ze zm.) („KSH”) oraz udzielonemu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 99.000 zł do łącznej kwoty 1.599.000 zł. Podwyższenie nastąpi w drodze emisji 990.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
Zarząd ustalił cenę emisyjną jednej akcji serii E na kwotę 0,23 złotych (słownie: dwadzieścia trzy grosze) za zgodą Rady Nadzorczej. Umowy objęcia akcji zostaną zawarte w terminie do 13 października 2020 r. Akcje serii E pokryte zostaną wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej. Akcje będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2005 r. nr 183 poz. 1538, ze zm.). Akcje po uprzedniej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A. będą przedmiotem wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW w Warszawie S.A. Spółka zamierza wykorzystać pozyskane środki z emisji akcji w formie pożyczki lub podwyższenia kapitału w nowotworzonej spółce gamingowej na jej rozwój i działalność zgodnie ze strategią Spółki opublikowanej raportem ESPI nr 31/2020 z dnia 30 września 2020 r. Członkowie Zarządu Spółki deklarują objęcie 690.000 akcji nowej emisji serii E. Zarząd Spółki, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że dotychczasowa treść §3 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.599.000,00 zł (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) i dzieli się na: a) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela, oznaczonych serią A, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy), b) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela, oznaczonych serią B, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy), c) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela, oznaczonych serią C, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy), d) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela, oznaczonych serią D, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy), e) 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, oznaczonych serią E, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy).”

Inne komunikaty

bDIjGCiL