Trwa ładowanie...

Notowania

MLPGROUP: strona spółki
12.10.2020, 21:10

MLG Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2020 roku

Na podstawie art. 80 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd MLP Group S.A. informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2020. Raport zostanie przekazany w dniu 27 listopada 2020 roku (poprzedni termin to: 17 listopada 2020 roku).
Zmiana terminu publikacji raportu wynika z potrzeby dostosowania tego terminu do możliwego, rozważanego przez Spółkę harmonogramu podwyższenia jej kapitału zakładowego, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 13/2020 i możliwego obejmowania akcji przez podmioty objęte obowiązkami wynikającymi z przewidywanego przez MAR okresu zamkniętego. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - informacje bieżące i okresowe.

Inne komunikaty